Vedtægter

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Vestfyns Efterskole.

 

§1. Hjemsted og formål

Vestfyns Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet d. 20. november 1982 og har hjemsted i Assens Kommune. Skolen ejer ejendommen parcel nr. 2 af matr. nr. 15 ag. Tommerup by – beliggende Nørremarksvej 21 i Tommerup.

Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolens målgruppe er unge 14-18-årige drenge og piger, som er parate til at indgå i et forpligtende fællesskab med fokus på personlig udvikling og plads til forskellighed.

Målet med opholdet er, at eleverne gennem praktisk og teoretisk arbejde og undervisning og via den daglige omgangsform lærer respekt for sig selv og andre samt respekt for eget og andres arbejde og holdninger.

Skolen tilbyder FSA og FS10 ud fra et bredt fagudbud suppleret med fortælling, motion og praktisk undervisning. Skolens hverdag er bygget op omkring nødvendige praktiske arbejdsopgaver, som eleverne tager aktivt del i. Disse er eksempelvis køkken- og husholdningsopgaver, brændefyring, landbrugs- og gartneriopgaver samt vedligeholdelse af vores inventar og bygninger. Skolen tilstræber en miljøbevidst drift og er til dels selvforsynende ved hjælp af eget dyrehold samt dyrkning og bearbejdelse af egne råvarer.

Vestfyns Efterskole giver via praktisk og teoretisk undervisning unge piger og drenge mulighed for alsidigt at udvikle deres evner, styrke deres selvtillid, personlighed og ansvarlighed og gøre dem bedre egnede til at deltage i såvel det lokale som det internationale samfund som demokratiske medborgere. Vi forventer således aktiv deltagelse og ansvarlighed i en niveaudelt undervisning samt et positivt samarbejde skole og hjem imellem.

 

§2. Skolekreds

Som medlemmer af skolekredsen optages myndige personer, som sympatiserer med skolens arbejde og kan gå ind for skolens formål. Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever kan være medlem af skolekredsen – ej heller repræsentant for andre eller udpege medlemmer til skolekredsen.

Skolekredsens væsentligste opgave er at yde moralsk opbakning og komme med gode idéer til videreudvikling af skolen. Medlemskab af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen, både af den som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal af bestyrelsen. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Medlemskab giver ret til på generalforsamlingen at afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret på generalforsamlingen gives først efter 2 måneders medlemskab af skolekredsen.

Skolens årsrapport udleveres fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles.

Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt.

 

§3. Skolens drift

Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling. Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud af skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

 

§4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer og skolens ansatte. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. §12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. §13. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden: Valg af dirigent

Forstanderens beretning

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af det reviderede regnskab

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

 

Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest d. 1. marts og bekendtgøres til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, skal afholdes senest 3 uger efter, at enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af skolekredsens medlemmer skriftligt har krævet det.

Forslag til dagsordenen må indsendes samtidigt med begæring om afholdelse af mødet. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed af skolekredsens medlemmer.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antal mødte medlemmer, jf. dog §13.

Blot 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Der føres protokol over det, som foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§5. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever kan være medlem af bestyrelsen – ej heller som repræsentant for andre eller udpege medlemmer til bestyrelsen. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med skiftevis 2 og 3 medlemmer årligt. Genvalg kan ske. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand.

 

§6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport jf. §10. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

 

§7. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen holder møder, når formanden eller blot 1 af de øvrige medlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder skriftligt til møderne og meddeler hvilke sager, der skal behandles på mødet. Formanden leder mødet og evt. afstemninger og sørger for, at beslutningerne, herunder evt. afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere, senest på det efterfølgende møde. Enhver af disse deltager er berettiget til at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal, dvs. at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v..

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

 

§8. Skolens daglige ledelse.

Den daglige ledelse varetages af forstanderen, der tillige har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige personale. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt mv..

 

§ 9 Medarbejderråd.

Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.. Medarbejderrådet skal høres på følgende områder:

Ved vedtægtsændringer. Når skolen skal have foretaget større bygningsmæssige ændringer.

 

§10. Regnskab og revision.

Årsrapport udarbejdes hvert år inden 1. maj.

Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 15. maj, hvorefter årsrapporten, bilagt revisionsprotokollen, overgives til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskriveden revideredeårsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. lovens §7.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§11. Tegningsretten

Institutionen tegnes af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

§12. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

§13. Nedlæggelse

Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Ophører institutionen med at drive skoledrift i overensstemmelse med formålsbeskrivelsen, skal den nedlægges. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse derom.

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til et skoleformål, der drives efter samme principper som nærværende skole og får støtte i henhold til loven om frie kostskoler.

 

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 5. maj 2011 (ifølge protokol).

Redigeret efter samråd med Ministeriet d. 26. april 2012.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 9. maj 2012 (ifølge protokol).

Redigeret efter samråd med Ministeriet d. 15. juni 2012.

Formand:  Jens Rasmussen.                                         

Næstformand: Flemming Jensen.

Birgit Fårvang

Lene Jultved

Jørgen Skov

 Vedtægterne er godkendt på bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2012.